cell.detailTextLabel不显示

时光荏苒,声明短暂,别将时间浪费在争吵、道歉、伤心和责备上。用时间去爱吧,哪怕只有一瞬间,也不要辜负。     ——马克吐温

1
2
3
4
5
static NSString *cellId = @"home_cellId";
UITableViewCell *cell = [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:cellId];
if (cell == nil) {
cell = [[UITableViewCell alloc]initWithStyle:UITableViewCellStyleSubtitle reuseIdentifier:cellId];
}

解决方法:UITableViewCellStyleDefault 替换为 UITableViewCellStyleSubtitle


到此结束,一把辛酸泪,好记性不如烂笔头。